Facebook YouTube

Regulamin wynajmu sprzętu budowlanego

§ 1 Ogólne prawa i obowiązki stron umowy

a. Firma INTrental wynajmuje, a Najemca bierze w najem na przewidziany w Umowie Najmu okres lub inny okres według Sporządzonej Umowy Najmu.
b. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie miejsca eksploatacji przedmiotu najmu.
  
 

§ 2 Wydawanie przedmiotu najmu

a. Wynajmujący zobowiązany jest wydać przedmiot najmu w należytym stanie, gotowym do użycia wraz z niezbędnymi dokumentami.
b. Okres najmu rozpoczyna się z chwilą podpisania Umowy Najmu oraz wydania sprzętu.
  
 

§ 3 Wady przedmiotu najmu

a. Najemca zobowiązany jest do przeprowadzenia oglądania przedmiotu najmu w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem najmu i wskazania ewentualnych wad urządzenia.
b. Wady, które można było rozpoznać w czasie oględzin, a które w istotny sposób ograniczają przewidziane zastosowanie przedmiotu najmu nie mogą być kwestionowane, jeżeli nie zostały podane Wynajmującemu do wiadomości na piśmie.
c. Wynajmujący jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych przez Najemcę lub pozwolić Najemcy na usunięcie takich wad.
  
 

§ 4 Płatność z tytułu najmu

a. Czynsz najmu oblicza się na podstawie umowy najmu i rozlicza się od postanowień zawartych w Umowie Najmu.
b. Jeśli umowa najmu nie stanowi inaczej , okresem rozliczeniowym jest doba.
c. Jako dobę rozumie się ośmiogodzinny dzień pracy urządzenia. Za każdą dodatkową godzinę naliczane będą dodatkowe opłaty.
d. Czynsz najmu jest płatny bezzwłocznie po ustaniu Umowy Najmu.
e. Jeśli Najemca dopuści się zwłoki z zapłatą, Wynajmujący rości sobie prawo do żądania od Najemcy odsetek „maksymalnych”, oraz zwrotu kosztów wynajęcia firmy windykacyjnej.
  
 

§ 5 Warunki używania przedmiotu najmu

a. Najemca ma obowiązek używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.
b. Przeprowadzać w sposób fachowy konserwacje i prace pielęgnacyjne na własny koszt.
c. Zgłaszać Wynajmującemu niezbędne konserwacje sprzętu odpowiednio wcześniej tak, ażeby Wynajmujący mógł się odpowiednio przygotować.
d. Najemca może sam dokonywać drobnych napraw sprzętu, jednakże tylko po uzgodnieniu tego faktu z Wynajmującym.
e. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego podnająć przedmiotu najmu ani oddać go w użytkowanie osobie trzeciej do użytkowania.
f. Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
g. W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak wypadek drogowy, kradzież, pożar itp., Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie służby (policję, spraż pożarną itd.)
  
 

§ 6 Zakończenie Umowy Najmu i zwrot przedmiotu najmu.

a. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.
b. Zwrot sprzętu musi się odbyć w terminie określonym w Umowie Najmu; ewentualne przedłużenie korzystania z przedmiotu najmu musi się odbyć tylko za zgodą Wynajmującego.
c. Czas najmu kończy się w dniu dostarczenia przedmiotu najmu łącznie ze wszystkimi częściami niezbędnymi do dalszej pracy urządzenia, oraz podpisanej wcześniej umowy zwrotu urządzenia. W przeciwnym razie sprzęt uznaje się za niezwrócony.
d. Jeżeli Najemca nie zwróci w ustalonym terminie lub nie powiadomi pisemnie o przedłużeniu najmu wypożyczonego urządzenia, Wynajmujący będzie dodatkowo naliczał 200% dziennej stawki najmu za każdą rozpoczętą dobę bezumownego przetrzymywania sprzętu.
  
 

§ 7 Naruszenie obowiązku utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.

a. Jeżeli przedmiot najmu zostanie zwrócony w stanie niezgodnym ze stanem określonym w Umowie Najmu i niniejszych ogólnych warunkach najmu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wysokości czynszu najmu za czas od dnia zwrotu urządzenia do momentu zakończenia prac niezbędnych do przywrócenia przedmiotowi najmu należytego stanu.
b. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu i nie korzystanie z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu przez Wynajmującego. Czynsz najmu nie jest naliczany tylko za zgłoszoną i uznaną przez Wynajmującego przerwę w pracy spowodowaną jego awarią.
c. Przyjmuje się, że przedmiot najmu został zwrócony w należytym stanie, jeżeli wady, które można rozpoznać bez dodatkowych oględzin, nie zostaną wskazane bezzwłocznie, zaś pozostałe wady w ciągu 14 dni od dnia zwrotu urządzenia.
 
 

§ 8 Wypowiedzenie umowy najmu.

a. W przypadku umowy terminowej żadnej ze stron nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, chyba, że stwierdzono istotne naruszenie niniejszego regulaminu.
b. Umowy Najmu na czas nieokreślony można wypowiedzieć z jednodniowym wyprzedzeniem.
  
 

§ 9 Utrata-kradzież przedmiotu najmu

a. W chwili podpisania Umowy Najmu, Najemca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony przedmiotu najmu przed kradzieżą i utratą.
b. Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu, jest on zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.
  
 

§ 10 Inne postanowienia

a. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za przestoje sprzętu w wyniku braku organizacji pracy Najemcy lub niezwiązanych z wadą urządzeń.
b. Najemca ma obowiązek sam przewidzieć okres i „opłacalność” kosztów związanych z wynajmem sprzętu.

 

We wszelkich sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem, zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pozostając na stronie, zgadzasz się n użycie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close